Licentie & Onderhouds­overeenkomst App2Track

Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst

1.1 Wederpartij verwerft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en door Disruptive Logistic Innovations B.V. onmiddellijk herroepbaar gebruiksrecht op het App2Track platform.
1.2 Wederpartij mag de programmatuur slechts gebruiken voor gegevensverwerking binnen haar eigen onderneming en, voor zover van toepassing, binnen haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Kopiëren en wijzigen

2.1 Wederpartij mag de programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren en/of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat conform onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
2.2 Wederpartij is gerechtigd van de programmatuur voor beveiligingsdoeleinden één back-up kopie te maken. De gegevensdrager die deze kopie bevat, draagt de titel van de programmatuur, de boodschap dat de gegevensdrager auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat en alsmede dat Disruptive Logistic Innovations B.V. de intellectuele rechten op dit materiaal heeft voorbehouden.
2.3 Het is Wederpartij nooit toegestaan in de programmatuur voorkomende aanduidingen met betrekking tot het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur, of enige andere verwijzing naar Disruptive Logistic Innovations B.V., te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 3 Reverse engineering

3.1 Het is Wederpartij niet toegestaan de programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen en/of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de programmatuur met andere programmatuur.
3.2 Wederpartij is verplicht om zich in het laatstbedoelde geval, alvorens over te gaan tot de handelingen als bedoeld in voorgaande lid, schriftelijk tot Disruptive Logistic Innovations B.V. te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens welke Wederpartij door de in voorgaande lid bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. Wederpartij dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van de programmatuur hij over de broncode zou willen beschikken, één en ander om Wederpartij in staat te stellen te beoordelen of, en onder welke voorwaarden, Wederpartij de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen. Disruptive Logistic Innovations B.V. zal binnen redelijke termijn schriftelijk op dit verzoek te reageren.

Artikel 4 Versie – en releasebeleid

4.1 Alleen nadat Wederpartij daartoe een uitdrukkelijk verzoek bij Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft ingediend, heeft zij recht op patches en maximaal 1 update per jaar binnen de door Disruptive Logistic Innovations B.V. geleverde versie van de software, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Nadat de wederpartij een nieuwe versie van de geleverde software heeft aangevraagd, zal die door Disruptive Logistic Innovations B.V. binnen een redelijke termijn beschikbaar worden gesteld.
4.3 Drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie is Disruptive Logistic Innovations B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie.

Artikel 5 Geheimhouding en overdracht

5.1 Wederpartij zal de programmatuur niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met de programmatuur behoeven te werken, tenzij door Partijen schriftelijk en specifiek anders is overeengekomen.
5.2 Wederpartij zal de programmatuur of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de programmatuur, niet aan enige derde overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen, tenzij door Partijen schriftelijk en specifiek anders is overeengekomen.
5.3 Het is Wederpartij niet toegestaan de rechten welke zij verkrijgt op grond van deze overeenkomst op enigerlei wijze over te dragen aan een derde, zonder dat zij voor deze overdracht schriftelijke toestemming heeft verkregen van Disruptive Logistic Innovations B.V.. Indien en voorzover er door Disruptive Logistic Innovations B.V. toestemming wordt verleend, kunnen aan deze overdracht door Disruptive Logistic Innovations B.V. voorwaarden worden verbonden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Disruptive Logistic Innovations B.V. garandeert aan Wederpartij dat de programmatuur en het aan Wederpartij toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten van derden, en dat zij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. Disruptive Logistic Innovations B.V. vrijwaart Wederpartij voor alle schade die voor Wederpartij het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat Wederpartij een beweerde inbreuk direct aan Disruptive Logistic Innovations B.V. meldt en, indien en voorzover Disruptive Logistic Innovations B.V. dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan Disruptive Logistic Innovations B.V. én dat zij daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.
6.2 In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het voorgaande lid bedoeld heeft Disruptive Logistic Innovations B.V. het recht om de programmatuur te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de programmatuur zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien een inbreuk als in het voorgaande lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, die in kracht van gewijsde is gegaan en/of uitvoerbaar is in het land waar Wederpartij is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de programmatuur, hebben beide Partij het recht om deze overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Overtredingen

7.1 Bij overtreding van het in de artikelen 2-5 bepaalde is Wederpartij aansprakelijk voor de door Disruptive Logistic Innovations B.V. geleden en nog te lijden (gevolg) schade als gevolg van de door Wederpartij begane overtreding.

Artikel 8 Duur, beëindiging en audit

8.1 Deze overeenkomst wordt van kracht op de dag dat deze door beide Partijen is ondertekend. Het gebruiksrecht wordt echter pas van kracht nadat de voor het verwerven van het gebruiksrecht overeengekomen bedragen volledig zijn betaald aan Disruptive Logistic Innovations B.V..
8.2 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
8.3 Zij kan uitsluitend worden beëindigd in één van de gevallen, genoemd in dit artikel.
8.4 Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft het recht onderhavige overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van schending door Wederpartij van één of meer van haar verplichtingen conform deze overeenkomst.
8.5 Disruptive Logistic Innovations B.V. zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van onderhavige overeenkomst.
8.6 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van onderhavige overeenkomst dient Wederpartij alle exemplaren van de programmatuur en de documentatie die in haar bezit zijn, alsmede alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen, binnen twee (2) weken na beëindiging of ontbinding af te geven aan het adres van Disruptive Logistic Innovations B.V.. Tevens dient de programmatuur direct na beëindiging of ontbinding van alle bij de Wederpartij of verwante ondernemingen aanwezige apparatuur te worden verwijderd. Op eerste verzoek van Disruptive Logistic Innovations B.V. is Wederpartij verplicht haar medewerking te verlenen aan een audit door een door Disruptive Logistic Innovations B.V. aan te wijzen onafhankelijke derde, met als doel om vast te stellen of de verwijdering als hiervoor bedoeld daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De kosten van deze audit zijn voor rekening van Disruptive Logistic Innovations B.V., tenzij uit de audit blijkt dat de programmatuur niet, of niet geheel, is verwijderd. In dat geval zijn de kosten van de audit voor rekening van Wederpartij, ook wanneer de programmatuur, al dan niet aantoonbaar, door Wederpartij niet (meer) gebruikt wordt.
8.7 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van deze overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging bestaan. Zo ontslaat beëindiging van deze overeenkomst Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, intellectueel eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Hoewel de programmatuur met de grootste zorg is samengesteld, garandeert Disruptive Logistic Innovations B.V. niet dat de programmatuur foutloos werkt en/of zonder omissies is. Voorts garandeert Disruptive Logistic Innovations B.V. niet dat de programmatuur geschikt is voor het doel waarvoor Wederpartij de rechten op de programmatuur verwerft als in deze overeenkomst bedoeld.
9.2 Indien en voor zover de Wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is de Wederpartij tegenover Disruptive Logistic Innovations B.V. aansprakelijk voor vergoeding van de door de Disruptive Logistic Innovations B.V. geleden, danwel te lijden schade, alsmede geleden en nog te lijden gevolgschade.
9.3 Aansprakelijkheid van Disruptive Logistic Innovations B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is volledig uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Disruptive Logistic Innovations B.V..
9.4 Indien en voorzover de beperking als hiervoor bedoeld rechtens niet mogelijk dan beloopt de maximale schadevergoeding waarvoor Disruptive Logistic Innovations B.V. aansprakelijk gesteld kan worden niet meer dan de waarde van de licentievergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) die daadwerkelijk door Wederpartij betaald zijn, en door Disruptive Logistic Innovations B.V. ontvangen zijn, voor de verwerving van het gebruiksrecht op de programmatuur zoals in onderhavige overeenkomst bedoeld.

Artikel 10 Onderhoud

10.1 Wederpartij heeft recht op updates en de jaarlijks benodigde licenties voor de software van Disruptive Logistic Innovations B.V. en de daarbij behorende gebruikers.
Het recht op onderhoud is niet overdraagbaar en zal na expiratiedatum stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en bepalingen telkens met een periode van één (1) jaar worden verlengd, tenzij wederpartij dan wel Disruptive Logistic Innovations B.V. bij aangetekend schrijven uiterlijk zestig (60) dagen voor het einde van de contractsperiode aangetekend heeft bericht deze overeenkomst te willen beëindigen. Het recht op onderhoud gaat in op de dag van installatie.
10.2 De kosten voor onderhoud en support worden per jaar in rekening gebracht en worden berekend overeenkomstig de in bijlage I genoemde licentie- en onderhoudsprijzen. Disruptive Logistic Innovations B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken. Indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties volgens de gebruikers- handleidingen en/of het detailontwerp van de programmatuur voldoet, is Disruptive Logistic Innovations B.V. niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan bestanden en evenmin voor de daardoor ontstane gevolgschade. Wel verplicht Disruptive Logistic Innovations B.V. zich om de eventueel beschadigde bestanden te herstellen. Na ontvangst van de melding van eventuele gebreken of storingen zal Disruptive Logistic Innovations B.V. deze naar beste vermogen herstellen c.q. verhelpen.
10.3 Disruptive Logistic Innovations B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor variabele, zelf door wederpartij in het programma in te vullen tarieven en percentages, waaronder BTW -, BUMA -, Vecta Garantiefonds -, loonheffing- en sociale premie percentages. De reeds door Disruptive Logistic Innovations B.V. in het programma ingevulde variabele percentages zijn pro forma, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Wederpartij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het invullen en/of controleren van de juiste percentages.
10.4 Disruptive Logistic Innovations B.V. kan door wederpartij niet aansprakelijk worden gesteld voor eigen schade, in het bijzonder voor bedrijfs- of andere gevolgschade voortkomend uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van Disruptive Logistic Innovations B.V..
10.5 Disruptive Logistic Innovations B.V. kan niet (aansprakelijk) worden gehouden om computervirussen onschadelijk te maken.
10.6 Disruptive Logistic Innovations B.V. kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van wederpartij of van andere niet aan Disruptive Logistic Innovations B.V. toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
10.7 Het onderhoud omvat geen verrichtingen verband houdende met en/of veroorzaakt door ondeskundig of verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzaamheid, opzet, wijzigingen van gebruikersaard, wijzigingen in de apparatuur of programmawijzigingen welke niet door Disruptive Logistic Innovations B.V. of in opdracht van Disruptive Logistic Innovations B.V. zijn aangebracht. Bedoelde verrichtingen zullen aan wederpartij afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.
10.8 De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd, wordt door Disruptive Logistic Innovations B.V. bepaald.
10.9 Wederpartij verschaft Disruptive Logistic Innovations B.V. tijdens de normale kantooruren, alle medewerking voor het verrichten van het onderhoud, zoals gebruik systeem en inzage in de in- en output, welke op het onderhoud betrekking hebben.
10.10 Disruptive Logistic Innovations B.V. is altijd gerechtigd aan te tonen dat de door haar beschikbaar gestelde programmatuur naar behoren werkt door het maken van een testrun op of met behulp van aan Disruptive Logistic Innovations B.V. toebehorende of door haar aan te wijzen apparatuur respectievelijk programmatuur vergelijkbaar met de situatie bij de wederpartij.
10.11 De media waarop de voor onderhoud benodigde gegevens worden verstrekt, blijven het eigendom van Disruptive Logistic Innovations B.V..
10.12 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en een daarop aansluitende periode van twaalf (12) maanden nadien, zal het wederpartij niet zijn toegestaan om personeel van Disruptive Logistic Innovations B.V. in dienst te nemen.

Artikel 11 Consultancy

11.1 Consultancywerkzaamheden worden uitgevoerd tegen het overeengekomen uurtarief en op de gewenste locatie, waarbij de minimale duur 1 uur is, terwijl on-site werkzaamheden op locatie bij de wederpartij worden uitgevoerd met een minimale duur van 4 uur.
11.2 Wederpartij is op eerste verzoek gehouden om alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen, die Disruptive Logistic Innovations B.V. noodzakelijk en nuttig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
11.3 Disruptive Logistic Innovations B.V. staat in voor de deskundigheid van haar (ingeschakelde) consultants, met dien verstande dat bij consultancywerkzaamheden geldt dat Disruptive Logistic Innovations B.V. een inspanningsverbintenis heeft jegens Wederpartij.
11.4 Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft geen resultaatsverplichting en is nimmer aansprakelijk, indien zij niet het door Wederpartij verwachte resultaat heeft behaald.
11.5. Aansprakelijkheid van Disruptive Logistic Innovations B.V. is volledig uitgesloten ten aanzien van door Wederpartij geleden en nog te lijden (gevolg)schade als direct of indirect gevolg van consultancywerkzaamheden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Disruptive Logistic Innovations B.V..

Artikel 12 Service en ondersteuning

12.1 Ondersteuning wordt aangevraagd door middel van verzending van een e-mail aan support@App2Track.nl.
12.2 Na toekenning van een verzoek om ondersteuning, wordt bij aanvang van de ondersteuning door Disruptive Logistic Innovations B.V. bepaald of het verzoek betrekking heeft op debuggen. In dat geval heeft Wederpartij recht op door Disruptive Logistic Innovations B.V. te verlenen ondersteuning die leidt tot herstel van die bug, zonder dat daarvoor kosten aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
12.3 Indien en voor zover de gevraagde ondersteuning betrekking heeft op andere werkzaamheden dan verrichtingen die gericht zijn op herstel van bug(s), is Disruptive Logistic Innovations B.V. gerechtigd om deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de Wederpartij door te belasten.

Artikel 13 Prijzen

13.1 Indien met Wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Disruptive Logistic Innovations B.V.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Wederpartij door Disruptive Logistic Innovations B.V. worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Wederpartij in rekening worden gebracht. Wanneer meerwerk in het kader van de opdracht door Disruptive Logistic Innovations B.V. noodzakelijk wordt geacht, zal dit tevoren schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
13.2 De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening, zoals in lid 1 van deze bepaling, voorzien:

 1. uitbreiding of wijziging van de analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Wederpartij is goedgekeurd.
 2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Wederpartij die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Disruptive Logistic Innovations B.V. kenbaar zijn gemaakt.
 3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Disruptive Logistic Innovations B.V. in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop Disruptive Logistic Innovations B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen.
 4. tekortschietende medewerking van Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst.

13.3. Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Wederpartij de uitvoering van het meerwerk na schriftelijke aankondiging, zoals gesteld in het eerste lid van deze bepaling, heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
13.4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Wederpartij in rekening worden gebracht. De geldende tarieven en reiskosten zijn als volgt, dan wel worden als volgt berekend:

 • Dagtarief voor consultancy: € 1160,00 exclusief BTW, waarbij geldt dat een dag bestaat uit 8 uur of twee dagdelen van ieder 4 uur; bij on-site consult wordt minimaal 1 dagdeel in rekening gebracht.
 • Het dagtarief voor projectleiding en interim management bedraagt € 1250,00 exclusief BTW.
 • Indien wordt gereisd binnen de grenzen van de Benelux, wordt 70 cent per kilometer in rekening gebracht, waarbij de vestigingsplaats van Disruptive Logistic Innovations B.V. geldt als vertreklocatie.
 • Indien wordt gereisd buiten de grenzen van de Benelux is Disruptive Logistic Innovations B.V. gerechtigd om eveneens de kosten van vliegtickets en € 250,00 per dag aan Wederpartij door te belasten als vergoeding voor de gemaakte hotel- en verblijfskosten.

13.5 Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Disruptive Logistic Innovations B.V. gebruikelijke methoden;
13.6 Disruptive Logistic Innovations B.V. is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Disruptive Logistic Innovations B.V. niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Wederpartij toe te rekenen oorzaken;
13.7 Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten;
13.8 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
13.9 Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Wederpartij bekend gemaakt. Wederpartij is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 14 Betaling

14.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
14.2 Alle facturen zullen door Wederpartij worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum en overeenkomstig de betalingscondities vermeld in de offerte;
14.3 Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn. Indien Wederpartij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven, in welk geval Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag, eveneens is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, die 15% bedragen van het openstaande factuurbedrag. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven;
14.4 Disruptive Logistic Innovations B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van het bepaalde in de alsdan vigerende prijzenwetgeving, de tussen partijen geldende prijs te wijzigen, mits hiervan negentig (90) dagen tevoren aan Wederpartij schriftelijk wordt kennis gegeven.
14.5 Ongeacht enige andere bepaling van deze overeenkomst heeft Wederpartij, indien de prijs wordt verhoogd, het recht per datum van ingang van de prijsverhoging, deze overeenkomst te beëindigen, mits Wederpartij uiterlijk zestig (60) dagen voordat de prijsverhoging van kracht zal worden, bij aangetekend schrijven meedeelt met de prijsverhoging niet akkoord te gaan. Dit geldt niet bij de normale prijsstijgingen volgens het indexcijfer C.P.I. (Consumer Price Index) conform het Centraal Bureau voor de Statistiek.
14.6 De Wederpartij betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of verrekening ex artikel 6:127 Burgerlijk Wetboek, zonder opschorting wegens vermeend tekortschieten door Disruptive Logistic Innovations B.V. en zonder dat de Wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Artikel 15 – Teruggeven en omruilen van modules en/of gebruikers

15.1 Het teruggeven van modules en/of gebruikers is niet toegestaan. Het omruilen van modules is slechts mogelijk na overleg met Disruptive Logistic Innovations B.V.;

Artikel 16 Opzegging lopende contracten

16.1 Voor de lopende contracten gelden voor Wederpartij de volgende opzegtermijnen. Contracten met een looptijd van 1 jaar of langer: 60 dagen opzegtermijn voor afloop licentiedatum.
16.2 Contracten moeten bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt een contract stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en bepalingen telkens met een periode van één (1) jaar verlengd;

Artikel 17 Overmacht

17.1 Indien door overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van Disruptive Logistic Innovations B.V., zoals met name staking, uitsluiting, brand, oproer, openbare onrust en dergelijke, Disruptive Logistic Innovations B.V. één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of een onderhoudscontract niet kan aanvangen, voltooien, dan wel voortzetten, zal de uitvoering van het betreffende deel van de opdracht c.q. het onderhoudscontract worden opgeschort. Disruptive Logistic Innovations B.V. zal Wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een zodanig feit of een zodanige omstandigheid.
17.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Disruptive Logistic Innovations B.V. zich bij de uitvoering van de opdracht bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte, naleving in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen met name in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeers-, en transportstoringen, storingen in de aflevering van producten en hulpmiddelen, arbeidsconflicten, door beide partijen onvoorziene complicaties en dergelijke.

Artikel 18 Ontbinding

18.1 Indien Wederpartij met betaling of enige andere verplichting uit de opdracht of het onderhoudscontract in gebreke blijft, is Disruptive Logistic Innovations B.V. onverminderd een eventuele verplichting van de Wederpartij tot schadevergoeding gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, alsmede tot terugneming van het geleverde;
18.2 De in het voorafgaande lid bedoelde bevoegdheid tot ontbinding en terugneming heeft Disruptive Logistic Innovations B.V. tevens, indien de Wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, of indien beslag onder de Wederpartij wordt gelegd.

Artikel 19 Annulering

19.1 Indien de Wederpartij de tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 30% als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Disruptive Logistic Innovations B.V. op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
19.2 Annulering is niet meer mogelijk, nadat Disruptive Logistic Innovations B.V. een daadwerkelijke aanvang heeft gemaakt met uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 20 Reclames

20.1. Een eventuele reclame neemt Disruptive Logistic Innovations B.V. slechts in behandeling, indien die bij Disruptive Logistic Innovations B.V. schriftelijk wordt ingediend binnen 14 dagen na verzenddatum van de gegevens of bescheiden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek Disruptive Logistic Innovations B.V. schriftelijk heeft bereikt;
20.2. Reclames over facturen moeten ook schriftelijk te worden ingediend, uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum.
20.3. Na het verstrijken van deze termijnen, wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Dan neemt Disruptive Logistic Innovations B.V. reclames niet meer in behandeling;.
20.4. Indien de reclame door Disruptive Logistic Innovations B.V. gegrond wordt bevonden, is Disruptive Logistic Innovations B.V. uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
20.5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 21 Opschortingsrecht

Disruptive Logistic Innovations B.V. is bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.

Artikel 22 Retentierecht

Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft altijd het recht om hetgeen zij onder enigerlei titel van de wederpartij onder haar heeft, onder zich te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij Disruptive Logistic Innovations B.V. verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Disruptive Logistic Innovations B.V. zich genoodzaakt ziet haar retentierecht uit te oefenen, heeft zij ook het recht om de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Disruptive Logistic Innovations B.V., tot het moment waarop al haar krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Disruptive Logistic Innovations B.V. gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ondanks annulering en terugname behoudt Disruptive Logistic Innovations B.V. het recht op volledige vergoeding wegens verlies of schade. In deze gevallen zal elke vordering van Disruptive Logistic Innovations B.V. op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn;
23.2 De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als Disruptive Logistic Innovations B.V.’ eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s;
23.3 Disruptive Logistic Innovations B.V. heeft altijd het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens Disruptive Logistic Innovations B.V. niet correct nakomt. De wederpartij zal op Disruptive Logistic Innovations B.V.’ eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en onbelemmerde toegang aan Disruptive Logistic Innovations B.V. of door haar ingeschakelde (hulp)personen verschaffen;
23.4 De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op onderhavige overeenkomst en nadere overeenkomsten verband houdende met onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Disruptive Logistic Innovations B.V. haar vestiging heeft;
24.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede van Partijen aan de andere Partij schriftelijk te kennen dat er een geschil is ontstaan en geeft een summiere opgave van wat naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.

Aanvullende Voorwaarden App2Track

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Aanvullende Voorwaarden van Disruptive Logistic Innovations B.V. (hierna: ‘Disruptive Logistic Innovations’) zijn van toepassing op de Dienst “App2Track-platform” hierna de “Dienst”.
1.2 Disruptive Logistic Innovations biedt Gebruiker van App2Track, hierna de “Gebruiker”, de mogelijkheid om digitale data op te slaan tot een capaciteit van 25 Gigabyte en deze data te delen met derden.
1.3 Deze Aanvullende Voorwaarden van Disruptive Logistic Innovations App2Track gelden in aanvulling en afwijking op de licentie- en onderhoudsovereenkomst van Disruptive Logistic Innovations. Bij eventuele strijdigheid gelden deze Aanvullende Voorwaarden.
1.4 Door gebruik te maken van de Dienst, gaat de Gebruiker akkoord met deze voorwaarden.
1.5 Het gebruik van de Dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet (wifi of 3G/4G mobiel netwerk) en bepaalde software (waarvoor mogelijk kosten in rekening worden gebracht). Ook kunnen van tijd tot tijd software-updates vereist zijn. De performance van al deze factoren kan invloed hebben op het gebruik van de Dienst.

Artikel 2 Duur en beëindiging van de Dienst

2.1 De duur van de overeenkomst voor de Dienst vangt aan op de dag dat de Gebruiker de Dienst heeft geactiveerd. De duur van de licentie- en onderhoudsovereenkomst loopt voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst voor de Disruptive Logistic Innovations App2Track loopt zolang de Dienst wordt afgenomen, dan wel is ten minste gelijk aan de looptijd van de licentie- en onderhoudsovereenkomst.
2.2 Disruptive Logistic Innovations behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op enig moment hogere kosten in rekening te brengen voor gebruik van de Dienst. Disruptive Logistic Innovations zal daarbij de redelijke belangen van de Gebruiker in acht nemen. De wijziging in kosten zal minstens één maand voordat deze in werking zal treden, schriftelijk of elektro-nisch bekend gemaakt worden door Disruptive Logistic Innovations.
2.3 De Dienst wordt door Disruptive Logistic Innovations beëindigd na voorafgaande kennisgeving per e-mail naar het account gekoppelde e-mailadres, indien de Gebruiker aan Disruptive Logistic Innovations verzoekt om de Dienst te sluiten of wanneer naar het oordeel van Disruptive Logistic Innovations sprake is van ongewenste omstandigheden, onder meer betalingsachterstand, fraude of hinder. Direct na afloop van de Overeenkomst is toegang tot de Dienst niet meer mogelijk voor de Gebruiker.

Artikel 3 Verplichtingen Gebruiker, data eigendom en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Gebruiker is eigenaar van de geplaatste data. Disruptive Logistic Innovations is niet verplicht de inhoud van de door de Gebruiker geplaatste data en/of informatie actief te controleren op enige onrechtmatigheid. Disruptive Logistic Innovations maakt verder geen enkele aanspraak op rechten of titels op de inhoud, gegrond op het enkele feit dat deze data in de Disruptive Logistic Innovations Cloud is geplaatst.
3.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan met gebruikmaking van de Dienst te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde. Onder deze handelingen worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan:

 1. a) het inbreuk plegen op intellectuele en industriële eigendomsrechten in de breedste zin des woords, waarbij geldt dat alle intellectuele eigendomsrechten het exclusieve eigendom zijn en blijven van Disruptive Logistic Innovations en Gebruiker geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Disruptive Logistic Innovations zal wijzigen, verwijderen of onherkenbaar zal maken en evenmin enig merk, ontwerp of domeinnaam van Disruptive Logistic Innovations of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren;
  b) het misbruik maken van de dienst of het internet door middel van stalken, bedreigen, lastigvallen of anderszins de rechten van derden schenden;
  c) het opzettelijk verspreiden van computervirussen, spammen, malware verspreiden, of de Dienst te misbruiken voor de distributie van malware;
  d) hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan, of een poging daartoe te ondernemen, of het systeem te testen op zwakheden, of (pogingen te doen om) beveiligings- en/of authenticatiemaatregelen te omzeilen of te veranderen;
  e) gebruik maken van of verzenden van vervalste identificerende informatie, waaronder “spoofing” of “phishing”;
  f) het onbevoegd aanbieden van producten of diensten van derden.

3.3 Disruptive Logistic Innovations behoudt zich in de in 3.2 genoemde en soortgelijke gevallen het recht voor op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling hiervan de toegang tot de Dienst op te schorten en/of permanent te stoppen en/of de opgeslagen data te “bevriezen”, al dan niet in afwachting van gerechtelijk onderzoek.
3.4 Disruptive Logistic Innovations is in de in 3.2 en 3.3 genoemde en soortgelijke gevallen jegens Gebruiker en derden niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade.
3.5 Gebruiker vrijwaart Disruptive Logistic Innovations voor aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Dienst en de daar door Gebruiker opgeslagen content.
3.6 Indien Disruptive Logistic Innovations van mening is dat er sprake is van een situatie zoals beschre¬ven in artikel 3.3 dan heeft Disruptive Logistic Innovations het recht de kosten die daarmee verband houden, alsmede de kosten verband houdende met een eventuele deblokkering van de toegang tot de dienst bij de Gebruiker in rekening te brengen.
3.7 De Dienst is bedoeld voor commercieel gebruik.
3.8 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veiligstellen van het wachtwoord dat deze gebruikt om toegang te krijgen tot deze Dienst. De Gebruiker is tevens verantwoor¬delijk voor alle activiteiten via het Disruptive Logistic Innovations Cloud-account, ongeacht of de Gebruiker daarvoor
toestemming heeft gegeven of niet. In geval van ongeoorloofd ge¬bruik van het Disruptive Logistic Innovations Cloud-account dient de Gebruiker Disruptive Logistic Innovations daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 4 Beschikbaarheid

4.1 Disruptive Logistic Innovations streeft er naar de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschik¬baar te stellen en streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en beschikbaarheid van de
dienst. Disruptive Logistic Innovations kan echter niet garanderen dat de dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. Zo garandeert Disruptive Logistic Innovations niet dat de content die de Gebruiker via de Dienst opslaat of opent, is beschermd tegen onopzettelijke beschadiging, corruptie, verlies of vernietiging, of tegen verwijdering overeenkomstig deze Voorwaarden. Als een dergelijk incident zich voordoet, aanvaardt Disruptive Logistic Innovations geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Disruptive Logistic Innovations. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van alle geüploade content. Disruptive Logistic Innovations is verder ook niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Dienst. De dienst zal geleverd worden “as is”. In het bijzonder garandeert Disruptive Logistic Innovations niet dat fouten in toepasselijke software gecorrigeerd zullen worden en dat materiaal dat via de diensten gedownload of verkregen is, van goede kwaliteit of veilig is. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om na te gaan of de diensten tegemoet komen aan zijn wensen door de informatie die beschikbaar is gesteld door Disruptive Logistic Innovations. Deze informatie kan incompleet zijn, en -voor zover deze informatie afkomstig is van Disruptive Logistic Innovations’s externe leveranciers- kan de informatie ook niet juist zijn.
4.2 Naast de beveiligingsmaatregelen die Disruptive Logistic Innovations neemt met betrekking tot haar in Nederland gesitueerde netwerk, biedt de Dienst veilige opslag van de gegevens, wat betekent dat de gegevens conform de internationaal erkende beveiligingsnorm ISO 9001:2008 Tier encryption (AES 256) inclusief de daarvan deel uitmakende klachtenprocedure, worden beschermd tegen verlies.
4.3 Door gebruik te maken van de Dienst, stemt de Gebruiker er mee in dat Disruptive Logistic Innovations gegevens met betrekking tot het account kan analyseren, verzamelen, gebruiken, verzenden en verwerken ten behoeve van statistische en analyse doeleinden.
4.4 Het is niet toegestaan de Dienst (of enig deel daarvan) en de betrokken software voor welk doel dan ook te reproduceren, te kopiëren, te dupliceren, te verkopen, weder te verkopen, te verhuren of te verhandelen.
4.5 De Dienst kan gaandeweg aangepast worden naarmate Disruptive Logistic Innovations meer functionaliteiten ontwikkelt en toevoegt. Bij dergelijke wijzigingen in verband met nieuwe ontwikkelingen kan Disruptive Logistic Innovations de Dienst te allen tijde wijzigen of zo nodig tijdelijk opschorten of stilleggen.

Privacyverklaring gebruikers App2Track app

Datum van inwerkingtreding: 31 oktober 2017

App2Track verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Voor personen die buiten de Verenigde Staten woonachtig zijn, worden de Diensten verstrekt door App2Track B.V. en deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door App2Track B.V. (hierna “App2Track” of “we” of “wij”).

Reikwijdte en toepassing
Deze Verklaring is van toepassing op chauffeurs, koeriers, partnervervoersbedrijven en andere personen die het App2Track-platform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Vervoerder” of apart “u”). De Verklaring is ook niet van toepassing op personen (bv. Opdrachtgevers, verladers) die onze app of Diensten gebruiken om vervoer, levering of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Vervoerder zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt
We verzamelen informatie die u ons direct verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert, wijzigt of erop inlogt, hulp van ons vraagt, uw NIWO vergunning, uw rijbewijs indient, informatie indient over uw voertuigen) of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie, informatie over voertuigregistratie, voertuigvergunningen en bedrijfsvergunningen, informatie over het rijbewijs en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten
Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Als voorwaarde voor het aanbieden van vervoer, levering of andere diensten aan Gebruikers via het App2Track-platform, dienen uw precieze locatiegegevens aan App2Track te worden verstrekt via de app die u gebruikt. Als de App2Track app toestemming heeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot de vervoersdiensten (of andere diensten) die u verstrekt of uitvoert via ons platform, waaronder de soort dienst die werd verstrekt of uitgevoerd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, de afgelegde afstand, uren en andere bijbehorende transactiegegevens.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen (uw eigen apparaat of een apparaat dat wij u verstrekken) waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Telefoongesprek- en sms-gegevens: Onze Diensten maken communicaties tussen Gebruikers en Vervoerders mogelijk. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek of sms-bericht, de telefoonnummers van de partijen en de inhoud van het sms-bericht.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen
De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de App2Track app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de App2Track app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

Informatie die we uit andere bronnen halen
We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Als u onze Diensten gebruikt via een account dat is gekoppeld aan een partnerbedrijf, kunnen we informatie over u ontvangen van dat partnerbedrijf.
 • Opdrachtgevers kunnen ons een chauffeurbeoordeling of soortgelijke beoordeling geven van de dienst die u hen verleent.
 • Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld om on-demand-diensten op te vragen als Gebruiker, of als een gebruiker van andere apps die we kunnen verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Vervoerder.

Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers en Vervoerders, een veiligheidsfunctie ontwikkelen, gebruikers verifiëren, productupdates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • berichten te sturen of de communicatie mogelijk te maken (i) tussen u en een Gebruiker (bv. een opdrachtgever) zoals geschatte aankomsttijden (ETA’s) of (ii) tussen u en een contactpersoon van u op uw aanwijzing in verband met uw gebruik van bepaalde functies, zoals doorverwijzingen.
 • u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van App2Track en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving.

Het uitwisselen van informatie
We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten
We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met Gebruikers in verband met hun verzoek om vervoer of andere diensten; we kunnen bijvoorbeeld uw naam, persoonlijke foto, foto van uw voertuig, voertuiglicentie, merk en model van het voertuig, precieze locatie of locatie bij benadering, gemiddelde beoordeling verstrekt door Gebruikers en bepaalde contactinformatie uitwisselen (afhankelijk van uw locatie en toepasselijke wetgeving); nadat u de gevraagde diensten hebt verleend, sturen we de Gebruiker een ontvangstbewijs via e-mail of ander middel met eventueel het overzicht van de in rekening gebrachte bedragen, uw naam, contactinformatie, foto, een kaart van de route die u hebt genomen en andere transactiegegevens;
 • met andere mensen, op uw aanwijzing, in verband met een bepaalde dienst, aanbieding of promotie; of met derden om u een dienst te verlenen waarom u hebt gevraagd via een partnerschap of promotionele aanbieding gedaan door een derde of door ons;
 • met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en
 • met uw partnervervoersbedrijf en noodzakelijke derden die door ons worden ingehuurd of door het partnerbedrijf, als u de Diensten via een account gebruikt dat is verbonden met een partnerbedrijf.

Andere belangrijke uitwisseling
We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van App2Track die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, voorschriften, verordeningen, licenties, exploitatieovereenkomsten, of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersafspraken of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van App2Track of anderen te beschermen;
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Functies voor Social Sharing
De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

Uw keuzes

Accountinformatie
U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op support@App2Track.com. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

Toegangsrechten
App2Track zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Informatie over de locatie
We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat (uw eigen apparaat of een dat wij verstrekken) via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. U zult echter niet in staat zijn diensten te verlenen op het App2Track-platform als u onze verzameling van precieze locatiegegevens uitschakelt. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het door ons verzamelen van precieze locaties van uw apparaat onze mogelijkheid niet beperken om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

Promotionele berichtgeving
U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

Cookies en reclame
Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

Wijzigingen in de Verklaring
We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.